PRŮKAZ ZTP/P

 


 

O průkaz ZTP můžete požádat na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce vyplněním žádosti o přiznání průkazu osob se zdravotním postižením.Následovat bude posouzení zdravotního stavu. Musí  se jednat o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který podstatně omezuje schopnost pohyblivosti nebo orientace. Vyhláška č. 388/2011 Sb. stanoví, které zdravotní stavy lze za takové považovat.

 

Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni zvlášť těžkého funkčního postižení nebo úplného postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:

 • anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, interiérový uživatel protézy nebo odkázanost na invalidní vozík z uvedeného důvodu
 • anatomická ztráta dolních končetin v bércích nebo výše
 • anatomická ztráta horních končetin v úrovni lokte nebo výše nebo anatomická ztráta horní a dolní končetiny v úrovni paže a stehna
 • funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce a současná funkční ztráta horní končetiny
 • funkční ztráta dolních končetin se ztrátou opěrných funkcí
 • zvlášť těžká porucha pohyblivosti na základě závažného postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí; funkčním celkem se rozumí hrudník, páteř, pánev, končetina
 • disproporční poruchy růstu provázené závažnými deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška nepřesahuje po ukončení růstu 120 cm
 • multiorgánové selhávání dvou a více orgánů nebo ztráta imunity spojené se zvlášť těžkým postižením orientace nebo pohyblivosti
 • celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby mladší 18 let věku
 • neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit se správnou světelnou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální zraková ostrost není postižena, nebo úplná nevidomost obou očí, kterou se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí
 • kombinované těžké postižení sluchu a zraku (těžká hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera horší než 65%, a oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60
 • střední, těžká nebo hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ nižší než 50
 • psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace včetně nízkofunkčního typu autismu
 • neurodegenerativní postižení s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými hybnými komplikacemi a těžkými neuropsychickými projevy
(tučně zvýrazněné body jsou relevantní pro Alzheimerovu chorobu )

 

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, má nárok na:

 • vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky
 • přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních
 • bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)
 • slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy
 • bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě
 • bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.

Další výhody držitele průkazu ZTP/P

 1. ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu
 2. vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost
 3. vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem
 4. zápis do registru vozidel, jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly
 5. vydání řidičského průkazu
 6. povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením
 • osvobození od vybraných místních poplatků:
 1. poplatku ze psa
 2. poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
 3. poplatku za povolení k vjezdu motorových vozidel
 • pokud je držitel průkazu zapsán jako provozovatel vozidla nebo je provozovatelem vozidla osoba blízká, nemusí kupovat dálniční známku (platí pouze pro ČR)
 • nárok na zvýhodněné telekomunikační služby

 

Podrobnější informace získáte na příslušném , Obecním úřadě s rozšířenou působností, u své zdravotní pojišťovny a u svého telefonního operátora.

 

Zdroj: Integrovaný portál MPSVZákonyprolidi.cz