PRŮKAZ ZTP

 


 

O průkaz ZTP můžete požádat na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce vyplněnímžádosti o přiznání průkazu osob se zdravotním postižením. Následovat bude posouzení zdravotního stavu. Musí  se jednat o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který podstatně omezuje schopnost pohyblivosti nebo orientace. Vyhláška č. 388/2011 Sb. stanoví, které zdravotní stavy lze za takové považovat.

 

 

Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:

 • anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel protézy
 • anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci
 • funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce
 • anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí
 • anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí
 • těžké omezení funkce dvou končetin
 • postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo závažnou nestabilitou pánevního prstence
 • postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří úseků páteře nebo závažné deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku
 • těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích
 • celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku
 • kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena
 • oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,
 • psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně středně funkčního typu autismu
 • neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů
(tučně zvýrazněný bod je relevantní pro Alzheimerovu chorobu )

 

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na:

 • vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky
 • přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních
 • bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)
 • slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

Další výhody držitele průkazu ZTP

 1. ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu
 2. vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost
 3. vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem
 4. zápis do registru vozidel, jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly
 5. vydání řidičského průkazu
 6. povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením
 • pokud je držitel průkazu zapsán jako provozovatel vozidla nebo je provozovatelem vozidla osoba blízká, nemusí kupovat dálniční známku (platí pouze pro ČR)
 • nárok na zvýhodněné telekomunikační služby

 

Podrobnější informace získáte na příslušném , Obecním úřadě s rozšířenou působností, u své zdravotní pojišťovny a u svého telefonního operátora.

 

Zdroj: Integrovaný portál MPSVZákonyprolidi.cz